Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Nam Triều Tiên yêu cầu miền Bắc không ngược đãi nhóm đào thoát bị trả về

http://www.voatiengviet.com/content/nam-trieu-tien-yeu-cau-mien-bac-khong-nguoc-dai-nhom-dao-thoat-bi-tra-ve/1674596.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét