Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Đồng bào hãy vùng lên vây hãm ĐCS bằng du kích chiến, cho chúng nếm mùi của chính tụi nó: Vây hãm từ đốt cháy, không đóng thế, đóng cửa DNNVV, công khai tên CA cường hào ác bá, vạch trần tham nhũng thì CS sẽ sập (đốt cháy comprehensive)

http://chauxuannguyen.org/2013/06/09/cxn_060913_2691_dong-bao-hay-vung-len-vay-ham-dcs-bang-du-kich-chien-cho-chung-nem-mui-cua-chinh-tui-no-vay-ham-tu-dot-chay-khong-dong-the-dong-cua-dnnvv-cong-khai-ten-ca-cuong-hao-ac-ba-vach-tr/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét