Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Phó TT Nguyễn Thiện Nhân đi Trung Quốc giữa lúc hội nghị TW7 chưa kết thúc

http://chauxuannguyen.org/2013/05/10/pho-tt-nguyen-thien-nhan-di-trung-quoc-giua-luc-hoi-nghi-tw7-chua-ket-thuc/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét