Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

Đệ Nhất Phu Nhân của Khmer Đỏ được trả tự do

http://www.rfa.org/vietnamese/internationalnews/khm-rg-ist-lady-rlea-09132012130228.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét